Saturday, September 12, 2020

แบบทดสอบ ความเชื่อมโยงของเนื้อหา

4 ประวัติ สถานที่
4 ประวัติ สมัย
ประวัติ พศ


5 ธาตุ 4 ภาษาบาลี    
2 เวชศึกษา ธาตุพิการ 45         
5 ธาตุพิการ พิกัดที่น่าสนใจ   
ประเทศสมุฏฐาน        


5  ฤดู 3 และ ฤดู 6          
ฤดู 3 พิศดาร และ ฤดู 6 พิศดาร        
จักรราศี                  
กาลสมุฏฐาน   


ลม 6 จำพวก สันตัปปัคคีพิการ ในเดือน 5-6-7                   
โรคนิทาน ธาตุดิน ธาตน้ำ พิการตามฤดู + พิการ/แตก (ย่อ)    
เตโชธาตุและวาโยธาตุแตก 2 คัมภีร์เหมือนกัน 


ธาตุ 4 พิการ + พิการตามฤดู ธาตุวิวรณ์                  
ไข้เอกโทษ ทุวันโทษ ธาตุวิวรณ์        
ธาตุ4 วิปลาส + ธาตุ 4 เป็นตรีโทษ         


กำลังวัน เวลาไข้          
ไข้เอกโทษ ทวันโทษ ตรีโทษ 4 โทษ ฉันทศาสตร์     
2 ไข้อื่น ฉันทศาสตร์               
2 เอกโทษ ทุวันโทษ 6 ตัว      

ตักศิลา 77           

        
ลำบองราหู   
สันนิบาต สิทธิสารสงเคราะห์                   

มุขโรค

มหาโชตรัตน์ 


ธาตุบรรจบ โทษ 15 ประการ
ธาตุบรรจบ อุจจาระธาตุ อุจจาระคันธารธาตุ

อุทรโรค

อติสาร  

มุจฉาปักขันทิกา 

กระษัย 

กุฐโรค 

ทิพย์มาลา + ไพจิตรมหาวงศ์ 

ชวดาร 

มัญชุสาระวิเชียร

อภัยสันตา

ยาเฉพาะโรค (หมวดหมู่)
ยาเฉพาะโรค (กระสายยา)
ยาเฉพาะโรค (สรรพคุณ)

เส้นประธาน 10

ชีพจร ตามอายุ

สี กับการรักษา ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

2 comments: